Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 5650
Dzisiaj: 128

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

„Pogodne życie” w Gminie Zarszyn
21.12.2018

Gmina Zarszyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie  w 2018 r. realizowała zadanie publiczne pod tytułem„ Pogodne życie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  edycja 2018, Priorytet IV Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych  i dotkniętych przemocą w rodzinie. Wartość zadania wynosiła 57 200 zł; na jego realizację otrzymano dotacje w kwocie 40 000 zł, środki własne to 17 200 zł. Celem programu był rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego oraz poszerzenie oferty terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarszyn.

Rekrutacja grupy docelowej do programu została przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2018 r. Działaniami programu została objęta grupa uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych w wieku od 10 do 16 lat (38 dzieci) z terenu gminy Zarszyn, w tym:
- 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy ( na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego)
- 8 dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy ( na podstawie danych z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
- 18 dzieci z rodzin tzw. normalnych ( na podstawie informacji ze szkół z terenu gminy).

Program obejmował następujące działania:

1. Zorganizowania kolonii letniej

2. Spotkania terapeutyczne

3. Pogadanki w szkołach

4. Promocję projektu


1. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono organizatora 14-to dniowej kolonii letniej (12 dni w miejscu docelowym) dla 38 dzieci, który zapewniał transport oraz odpowiednia kadrę: kierownika i wychowawców, było nim Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Kolonia odbyła się w Gdyni w dniach 30.06.2018 r. – 13.07.2018 r. podczas jej trwania realizowano program profilaktyczny dla dzieci w wieku 10-16 lat z zakresu przeciwdziałania przemocy.

2.Kolejnym działaniem programu były spotkania terapeutyczne, dla 20 uczestników, w ramach których zostały przeprowadzone dwa treningi tj.;
-.Trening zastępowania agresji, prowadzony w 2 grupach wiekowych, po 15 godzin na grupę, przez 2 certyfikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej który obejmował trzy komponenty TZA tj. trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego;

-  Trening asertywności , prowadzony w 2 grupach wiekowych, po 10 godzin na grupę, podczas którego uczestnicy uczyli się jak wyrażać uczucia, poglądy postawy i życzenia w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując przy tym opinię i prawa innych osób. Ponadto uczyli się umiejętności odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją
i naciskami w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia tej drugiej osoby.

3. W szkołach na terenie gminy Zarszyn wśród uczniów Szkół Podstawowych i uczniów oddziałów gimnazjalnych zostały przeprowadzone pogadanki w formie warsztatów na temat profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Głównym przesłaniem pogadanek było uświadomienie uczniom, że każdy przy odrobinie pracy nad sobą może postępować tak, aby nie krzywdzić siebie i innych oraz tego jaki wpływ na życie młodego człowieka mają środki uzależniające.

 

Pogadanki odbywały się 1 w miesiącu w okresie od IX- XII przez wyspecjalizowane osoby z doświadczeniem zawodowym w tym zakresie w szkołach na terenie gminy do których uczęszczają dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych przemocą. Z tego rodzaju działań skorzystało około 100 dzieci z terenu gminy Zarszyn.

Osiągnięto planowane w projekcie wskaźniki: zorganizowano kolonię dla 38 dzieci, przeprowadzono planowane treningi oraz pogadanki.


 

 Koordynator projektu

 Beata Stankiewicz

 Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie

dodał: admin Komentarzy [0]

Dziennik elektroniczny

Reklama
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania za pomoc, życzliwość i współpracę okazywaną naszej szkole w roku szkolnym 2016/17 otrzymali rodzice: Ewelina Szczęsny, Katarzyna Olearczyk, Marta Stapińska, Agata Żyłka, Edyta Leszkiewicz, Małgorzata Szary, Ewelina Suwała, Karolina Wanielista, Teresa Komańska, Aneta i Sebastian Zimak, Agata Piech, Wioleta Buczek, Ewa Kot, Anna Gajewska, Samanta Kłodowska, Celina Kuzian, Dorota Deszczyńska, Jolanta Węgrzyn, Irena Żyłka, Danuta Kraska, Ewelina Bielawska, Magdalena Tomków, Joanna Kilar, Maria Betlej i Agnieszka Czarnik.
RÓWNANIE SZANS

Nasi sponsorzy

Konkurs
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
Pogoda
Gmina Zarszyn

Mapa
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Współpraca ze Stowarzyszeniem „INICJATYWA” w Zarszynie


2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl