Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 5626
Dzisiaj: 104

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

Każde dziecko jest inne


"Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie, rozwoju i możliwościach uczenia się"

„Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn”

to tytuł projektu realizowanego w Gminie Zarszyn od września 2011r. w ramach Priorytetu IX PO KL : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej zapewni projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy.

Cele projektu:

1. Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 7 szkołach Gminy Zarszyn dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu.

2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających
 i wspomagających indywidualną prace nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

3. Zminimalizowanie specyficznych trudności:

- w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych dysleksją – 35 uczniów,

- w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 14 uczniów,

- skorygowanie wad wymowy- 14 uczniów,

- skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała- 45 uczniów,

- wsparcie i pomoc dla uczniów wykazujących zaburzenia w komunikacji społecznej- 9 uczniów,

 4. Stworzenie warunków do rozwoju potencjału w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- 30 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Zarszynie uczniowie biorą udział w następujących zajęciach:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 w tym zagrożonych dysleksją- 
 10 chłopców i 5 dziewcząt

2. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy-  8 chłopców i 11 dziewcząt

3. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 15 chłopców

Zajęcia prowadzą: Pani Grażyna Kurpiel, Pani Elżbieta Matuszek, Pani Małgorzata Gibczyńska, Pani Maria Kuzin i Pan Janusz Delimat.


2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl